Publications

Human Reproduction 2020

Elevated incidence of monozygotic twinning is associated with extended embryo culture, but not with zona pellucida manipulation or freeze-thaw procedure

Jie Zhang, Jiaan Huang, Hongfang Liu, Bian Wang, Xiaoyan Yang, Xi Shen, Xiaoyan Mao, Yun Wang

Fertility Preservation, Embryos, PGT
Human Reproduction 2020

Elevated incidence of monozygotic twinning is associated with extended embryo culture, but not with zona pellucida manipulation or freeze-thaw procedure

Jie Zhang, Jiaan Huang, Hongfang Liu, Bian Wang, Xiaoyan Yang, Xi Shen, Xiaoyan Mao, Yun Wang

Fertility Preservation, Embryos, PGT
Human Reproduction 2020

Elevated incidence of monozygotic twinning is associated with extended embryo culture, but not with zona pellucida manipulation or freeze-thaw procedure

Jie Zhang, Jiaan Huang, Hongfang Liu, Bian Wang, Xiaoyan Yang, Xi Shen, Xiaoyan Mao, Yun Wang

Fertility Preservation, Embryos, PGT